Pytania i odpowiedzi

Kto może zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św.?
W Diecezji Legnickiej nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św. może zostać mężczyzna w wieku 25 – 65 lat. Dyspensy od wieku, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba, udziela Ordynariusz diecezji.

Jakie cechy musi posiadać kandydat na nadzwyczajnego szafarza Komunii Św.?
Kandydat musi odznaczać się następującymi przymiotami:

  • wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznaczać się zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
  • prowadzić wzorowe życie moralne i być solidnym w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim;
  • posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej średnie wykształcenie;
  • aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
  • odznaczać się sprawnością fizyczną i psychiczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru jak: otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku.

Jak wygląda przygotowanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.?
Przed rozpoczęciem posługi kandydat jest zobowiązany ukończyć studium przygotowawcze obejmujące zagadnienia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Studium przygotowawcze odbywa się pod kierunkiem Diecezjalnego Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Każde spotkanie w ramach studium przygotowawczego rozpoczyna się Mszą Św. Przed promocją kandydaci uczestniczą w rekolekcjach. Studium przygotowawcze kończy bezpośrednie przygotowanie do promocji na nadzwyczajnego szafarza Komunii Św., ale nie kończy formacji, która winna być permanentna.

Czy nadzwyczajni szafarze Komunii Św. podlegają formacji w czasie pełnienia swojej posługi?
Na poziomie parafialnym proboszcz parafii powinien zadbać, by nadzwyczajni szafarze Komunii Św. uczestniczyli w spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Na poziomie diecezjalnym odbywają się dni skupienia dwa razy w roku spotkania prowadzone przez Diecezjalnego Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Spotkania te odbywają się w jednym wyznaczonym miejscu Diecezji Legnickiej. W Diecezji Legnickiej każdy szafarz jest zobowiązany do udziału w rekolekcjach.

Jak przebiega spotkanie formacyjne nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.?
Każde spotkanie na ogół składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, w czasie której nadzwyczajni szafarze mają możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania. W tej części spotkania może także odbywać się Eucharystia z homilią. Druga część spotkania służy pogłębieniu wiedzy teologicznej szafarzy, którzy uczestniczą w wykładzie na temat nawiązujący do Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego na dany rok.

Kto jest odpowiedzialny za formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.?
Nad stałą formacją nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. czuwa mianowany przez Biskupa Legnickiego specjalny duszpasterz. Do jego zadań należy organizacja studium przygotowawczego i innych spotkań modlitewno-formacyjnych o zasięgu ponadparafialnym.

Czy nadzwyczajni szafarze Komunii Św. pełnią swoją posługę dożywotnio?
Po ukończeniu studium przygotowawczego Biskup Legnicki dokonuje podczas Mszy Św. uroczystej promocji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Udzielone przez Biskupa Legnickiego upoważnienie jest czasowe, dzięki temu szafarz nadzwyczajny nie zobowiązuje się do tej posługi na całe życie. Dlatego po upływie oznaczonego czasu może on nie wyrazić gotowości na jej dalsze spełnianie, co należy uszanować. Mogą również zaistnieć poważne powody uniemożliwiające pełnienie posługi przed upływem określonego czasu jej trwania; w takim wypadku proboszcz lub rektor kościoła powiadamia o tym Kurię Diecezjalną, która podejmuje odpowiednią decyzję.

Jakie są obowiązki nadzwyczajnego szafarza Komunii Św.?
Głównym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. jest zanoszenie Komunii Św. chorym i starszym, którzy sami nie mogą uczestniczyć w liturgii w kościele. Nadzwyczajny szafarz może pomóc w udzielaniu Komunii Św. w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a nie ma dostatecznej liczby zwyczajnych szafarzy.

Czy pełnienie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. nie wpłynie negatywnie na jego rodzinę?
Każdy kandydat na nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. powinien uzyskać zgodę małżonki na pełnienie posługi nadzwyczajnego szafarza. Pełnienie posługi wobec wspólnoty parafialnej nie powinno negatywnie wpływać na życie rodzinne posługującego. W Diecezji Legnickiej w ramach duszpasterstwa nadzwyczajnych szafarzy troską duszpasterską objęte są także rodziny szafarzy. Troska ta przejawia się w dorocznym spotkaniu rejonowym, na które szafarze przybywają z żonami oraz w rekolekcjach adresowanych do żon szafarzy. Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. powinien ustalić z księdzem proboszczem szczegóły pełnionej przez niego posługi, aby nie wpływała ona negatywnie na życie rodzinne.